ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ jCharge

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α1. Τι είναι η jCharge

Σας καλωσορίζουμε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας «jCharge», η οποία σας επιτρέπει, εφόσον είστε κάτοχος Ηλεκτροκίνητου Οχήματος: 

 1. να εντοπίζετε εύκολα τα Σημεία και τους Σταθμούς Επαναφόρτισης που σας εξυπηρετούν, 
 2. να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε Σημείο και Σταθμό Επαναφόρτισης του Δικτύου, 
 3. να πραγματοποιείτε Συνεδρίες Επαναφόρτισης σε οποιοδήποτε Σημείο Επαναφόρτισης του Δικτύου και 
 4. να καταστείτε εγγεγραμμένος χρήστης, δημιουργώντας τον προσωπικό σας Λογαριασμό, μέσω του οποίου: (α) θα μπορείτε να εξοφλείτε κάθε Συνεδρία Επαναφόρτισης σε προνομιακή τιμή, (β) να πραγματοποιείτε κρατήσεις για μελλοντικές Συνεδρίες Επαναφόρτισης στο Σημείο Επαναφόρτισης που επιθυμείτε, (γ) να ελέγχετε ή/και να διαχειρίζεστε τόσο το χρηματικό σας υπόλοιπο, όσο και τις Συνεδρίες Επαναφόρτισης που έχετε πραγματοποιήσει και (δ) να παρακολουθείτε στατιστικά των Συνεδριών Επαναφόρτισης σας. 

Ρητά διευκρινίζεται ότι κάνοντας χρήση του Ιστοτόπου, ή/και της Mobile/Web Εφαρμογής ή/και της υπηρεσίας jCharge, δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Η χρήση του Ιστοτόπου, ή/και της Mobile/Web Εφαρμογής ή/και της υπηρεσίας jCharge, ενέχει συλλογή και επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 8 των παρόντων Όρων. Επομένως, εάν δε συμφωνείτε με αυτούς, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τον Ιστότοπο, τη Mobile Εφαρμογή, τη Web Εφαρμογή και την υπηρεσία jCharge. 

Οι Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς εκείνοι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της σύναψης της Σύμβασης Χρήσης jCharge, είναι και οι εφαρμοστέοι. 

Α2. Ορισμοί
 1. «jCharge»: η υπηρεσία που σας παρέχει η Joule, η οποία σας επιτρέπει: (α) να εντοπίζετε τη γεωγραφική θέση όλων των Σημείων και των Σταθμών Επαναφόρτισης του Δικτύου, τη διαθεσιμότητά τους σε πραγματικό χρόνο, τον τύπο και τον αριθμό των συνδέσεων και των βυσμάτων που διαθέτουν, τη μέθοδο φόρτισης και την εγκατεστημένη ισχύ τους, το ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και το ύψος της χρέωσης που συνεπάγεται η χρήση τους, (β) να αποκτάτε πρόσβαση στα Σημεία και τους Σταθμούς Επαναφόρτισης του Δικτύου, προς το σκοπό πραγματοποίησης μίας ή περισσότερων Συνεδριών Επαναφόρτισης, (γ) να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας Λογαριασμό και να απολαύσετε τα προνόμια που έχει εξασφαλίσει για εσάς η Joule.  
 1. «Mobile Εφαρμογή»: η εφαρμογή Λογισμικού, μέσω της οποίας αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία jCharge, είτε είστε εγγεγραμμένος χρήστης, είτε όχι. Μπορείτε να την εγκαταστήσετε σε οποιαδήποτε κινητή ηλεκτρονική συσκευή,  συμβατή με λογισμικό iOS και Android (Mobile Εφαρμογή). Σε κάθε περίπτωση όμως, η ηλεκτρονική σας συσκευή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το διαδίκτυο.  
 2. «Joule» ή «Εμείς»: η αντισυμβαλλόμενή σας στη Σύμβαση Χρήσης jCharge, ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Joule Ανώνυμη Εταιρεία».  
 3. «Web Εφαρμογή»: η εφαρμογή Λογισμικού, μέσω της οποίας αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία jCharge μέσω web browser, από οποιαδήποτε συνδεδεμένη με το διαδίκτυο ηλεκτρονική συσκευή.  
 4. «Διαχειριστής»: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.  
 5. «Δίκτυο»: το σύνολο των Σημείων και Σταθμών Επαναφόρτισης που βρίσκονται στη διάθεσή σας για να επαναφορτίσετε το Ηλεκτροκίνητο Όχημά σας, με τη βοήθεια της υπηρεσίας jCharge.  
 6. «Εσείς» ή «Πελάτης»: είστε εσείς, δηλαδή το πρόσωπο που συμβάλλεται με τη Joule, υπό τους παρόντες Όρους, προς το σκοπό της χρήσης της υπηρεσίας jCharge.  
 7. «Ηλεκτροκίνητο Όχημα»: κάθε μηχανοκίνητο όχημα, εξοπλισμένο με σύστημα μετάδοσης της κίνησης, το οποίο περιέχει τουλάχιστον μία μη περιφερειακή (εξωτερική, βοηθητική)  ηλεκτρική  μηχανή  ως  μετατροπέα  ενέργειας,  με  ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο  σύστημα  αποθήκευσης  ενέργειας,  το  οποίο  μπορεί  να επαναφορτίζεται εξωτερικά.  
 8. «Ιστότοπος»: ο επίσημος διαδικτυακός τόπος που έχει δημιουργήσει η Joule για την υπηρεσία jCharge: http://jcharge.joule.gr 
 9. «Κανονισμός Ασφαλείας»: Είναι ο κανονισμός που έχει δημοσιεύσει η Joule στον Ιστότοπο, στη Mobile και τη Web Εφαρμογή, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται ως Παράρτημα Α’ των παρόντων όρων. Μέσω του Κανονισμού Ασφαλείας: (α) παρέχονται οι  οδηγίες  για  την  προσήκουσα  χρήση  εκάστου  φορτιστή  που  βρίσκεται εγκατεστημένος στα Σημεία και τους Σταθμούς Επαναφόρτισης και (β) διασφαλίζεται η ασφάλειά  σας  σε  έκαστο  Σημείο Επαναφόρτισης,  καθώς  και η ασφάλεια  του Ηλεκτροκίνητου Οχήματός σας, αλλά και το δικαίωμα των λοιπών χρηστών της υπηρεσίας jCharge να χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή και να πραγματοποιούν Συνεδρίες Επαναφόρτισης.  
 10. «Λογαριασμός»: το τμήμα της πλατφόρμας της Mobile Εφαρμογής που προορίζεται αποκλειστικά για τους εγγεγραμμένους χρήστες της υπηρεσίας jCharge. Εάν δημιουργήσετε ένα Λογαριασμό: (α) καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση των στοιχείων σας,  τόσο  κατά  την  είσοδό  σας  στη  Mobile  Εφαρμογή,  όσο  και  κατά  την πραγματοποίηση μίας Συνεδρίας Επαναφόρτισης, (β) μπορείτε να εξοφλείτε εκάστη Συνεδρία Επαναφόρτισης στην προνομιακή τιμή που έχει εξασφαλίσει για εσάς η Joule, (γ) μπορείτε να πραγματοποιήσετε κράτηση για μελλοντική Συνεδρία Επαναφόρτισης στο Σημείο Επαναφόρτισης που επιθυμείτε και (δ) έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε, τόσο το χρηματικό σας απόθεμα, όσο και τις επιμέρους πληροφορίες που απορρέουν από την πραγματοποίηση εκάστης Συνεδρίας Επαναφόρτισης (συνολική καταναλωθείσα ενέργεια, συνολικό αντίτιμο που καταβάλατε κλπ.).  
 11. «Λογισμικό» (Software): όλα τα αναγνώσιμα από τον άνθρωπο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δεδομένα ή άλλα δεδομένα αναγνώσιμα από μηχάνημα, τεχνικές προδιαγραφές, λογική, λογικά διαγράμματα (logic diagrams), διαγράμματα ροής (flow charts), ορθογραφικές  αναπαραστάσεις,  αλγόριθμοι,  ενότητες  (modules),  υπο-ρουτίνες, δομές αρχείων, φύλλα κωδικοποίησης (coding sheets), κωδικοποίηση, πηγαίος κώδικας ή αντικειμενικός κώδικας, λίστες, δεδομένα δοκιμών, ρουτίνες δοκιμής, διαγνωστικά προγράμματα ή άλλο υλικό που αφορά ή περιλαμβάνει μέρος της Mobile και της Web Εφαρμογής και που απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει σωστά, αποτελεσματικά και αποδοτικά η Mobile και η Web Εφαρμογή.  
 12. «Μέρος» ή «Μέρη»: εσείς και η Joule, ξεχωριστά ή από κοινού, αντίστοιχα.  
 13. «Όροι»: οι παρόντες «Γενικοί Όροι Χρήσης της Υπηρεσίας jCharge».  
 14. «Σημεία Επαναφόρτισης»: τα σημεία εκείνα που καθιστούν δυνατή την τροφοδοσία ενός Ηλεκτροκίνητου Οχήματος με ηλεκτρική ενέργεια. Τα Σημεία Επαναφόρτισης διαχωρίζονται σε Σημεία Επαναφόρτισης Κανονικής Ισχύος και Σημεία Επαναφόρτισης Υψηλής Ισχύος. Τα Σημεία Επαναφόρτισης Κανονικής Ισχύος τροφοδοτούν τα Ηλεκτροκίνητα Οχήματα με ηλεκτρική ισχύ έως και 22 kW, ενώ αποκλείονται από αυτήν την κατηγορία τα σημεία επαναφόρτισης με ηλεκτρική ισχύ έως και 3,7 kW (τα οποία είναι εγκατεστημένα σε ιδιωτικές κατοικίες ή ο κύριος σκοπός τους δεν είναι να φορτίζουν Ηλεκτροκίνητα Οχήματα και δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα). Τα Σημεία Επαναφόρτισης Υψηλής Ισχύος τροφοδοτούν τα Ηλεκτροκίνητα Οχήματα με ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη από 22 kW.  
 15. «Σταθμός Επαναφόρτισης»: ο χώρος που απαρτίζεται από περισσότερα του ενός Σημεία Επαναφόρτισης.  
 16. «Σύμβαση Χρήσης της Υπηρεσίας jCharge»: η σύμβαση που συνάπτετε με τη Joule για να λάβετε την άδεια χρήσης της υπηρεσίας jCharge, η οποία διέπεται από τους Όρους. Περιλαμβάνει τόσο τη χρήση της Mobile και της Web Εφαρμογής, όσο και την υπηρεσία της επαναφόρτισης του Ηλεκτροκίνητου Οχήματός σας σε κάθε Σημείο Επαναφόρτισης του Δικτύου.  
 17. «Συνεδρία Επαναφόρτισης»: η υπηρεσία που σας παρέχει η Joule υπό τους παρόντες Όρους, προς το σκοπό της επαναφόρτισης του Ηλεκτροκίνητου Οχήματός σας.  
 18. «Τιμοκατάλογος»: ο εκάστοτε τιμοκατάλογος που βρίσκεται αναρτημένος στον Ιστότοπο, στη Mobile και τη Web Εφαρμογή και αποτυπώνει τις χρεώσεις που επιβάλλονται σε κάθε Σημείο Επαναφόρτισης, κατά την πραγματοποίηση εκάστης Συνεδρίας Επαναφόρτισης.  
Α3. Πώς και από πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία JCharge;

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία jCharge, ως εγγεγραμμένος χρήστης, τότε οφείλετε να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό. Ειδικότερα:  

 1. Εγκαθιστάτε τη Mobile Εφαρμογή σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη με το διαδίκτυο κινητή ηλεκτρονική συσκευή (συμβατή με λογισμικό iOS ή Android) ή εισέρχεστε στην Web Εφαρμογή.
   
   
 2. Ακολουθείτε τις οδηγίες της Joule και καταχωρείτε τα στοιχεία σας εντός της πλατφόρμας της Mobile ή Web Εφαρμογής [όνομα, επώνυμο, e-mail που θα αποτελεί εφεξής το όνομα χρήστη (user name) για την είσοδό σας στο Λογαριασμό, επιθυμητό κωδικό πρόσβασης στο Λογαριασμό (password), διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου και άλλα προαιρετικά στοιχεία].
   
 3. Έπειτα, λαμβάνετε από τη Joule ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία jCharge, με το οποίο: (α) επιβεβαιώνεται ότι η καταχώρηση των στοιχείων σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς (συμπεριλαμβανομένου του user name και του password σας, με τη βοήθεια των οποίων εφεξής θα δύνασθε να εισέρχεσθε στο Λογαριασμό σας) και (β) καθίσταστε εγγεγραμμένος χρήστης της υπηρεσίας jCharge.  

 4. Μέσω του προσωπικού σας Λογαριασμού, εφεξής: (α) θα ταυτοποιούνται τα στοιχεία σας κατά την είσοδό σας στη Mobile/Web Εφαρμογή και κατά την πραγματοποίηση εκάστης Συνεδρίας Επαναφόρτισης, (β) θα μπορείτε να ξεκινήσετε ή να διακόψετε ανά πάσα στιγμή μία Συνεδρία Επαναφόρτισης, (γ) θα χρεώνεται απευθείας ο Λογαριασμός σας, κάθε φορά που θα πραγματοποιείτε μία Συνεδρία Επαναφόρτισης και μάλιστα στην προνομιακή τιμή που έχει εξασφαλίσει για εσάς η Joule και (δ) θα μπορείτε να ελέγχετε ή/και να διαχειρίζεστε  όλες  τις  πληροφορίες  που  απορρέουν  από  τη  χρήση  ενός  Σημείου Επαναφόρτισης (διάρκεια επαναφόρτισης, ενέργεια που αντλήθηκε, χρέωση κτλ).  

 5. Ως εκ τούτου κάθε φορά που θα επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μία Συνεδρία Επαναφόρτισης:  
  1. θα εντοπίζετε το Σημείο Επαναφόρτισης που σας εξυπηρετεί μέσω της Mobile (ή της Web) Εφαρμογής και θα πληροφορείστε από τον Τιμοκατάλογο τις χρεώσεις, με τις οποίες θα επιβαρυνθείτε κατά την πραγματοποίηση μιας Συνεδρίας Επαναφόρτισης στο εν λόγω Σημείο Επαναφόρτισης.  

  2. Κατόπιν, θα μεταβαίνετε στο Σημείο Επαναφόρτισης που έχετε επιλέξει, θα εισέρχεσθε στο Λογαριασμό σας αποκλειστικά μέσω της Mobile Εφαρμογής, θα πληκτρολογείτε το σειριακό αριθμό του Σημείου Επαναφόρτισης και θα πραγματοποιείτε τη Συνεδρία Επαναφόρτισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα Α’ των Όρων.

  3. Η  εξόφληση  εκάστης  Συνεδρίας  Επαναφόρτισης  θα  πραγματοποιείται  μέσω  του Λογαριασμού,  σε  προνομιακή  τιμή.  Μετά  από  την  ολοκλήρωση  κάθε  Συνεδρίας Επαναφόρτισης, το ποσό που αντιστοιχεί στη συναλλαγή θα αφαιρείται απευθείας από το Λογαριασμό. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα θα λαμβάνετε το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό.  

  4. Μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα στο Λογαριασμό σας οποτεδήποτε χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους πληρωμών. Τονίζεται ότι η υπηρεσία πληρωμών παρέχεται από εξωτερικό συνεργάτη της Joule και όχι απευθείας από τη Joule. 

Εάν  θέλετε  να  χρησιμοποιήσετε  την  υπηρεσία  jCharge,  χωρίς  να  καταστείτε εγγεγραμμένος χρήστης, δηλαδή χωρίς να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό, τότε:  

 1. Εγκαθιστάτε τη Mobile Εφαρμογή σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη με το διαδίκτυο κινητή ηλεκτρονική συσκευή (συμβατή με λογισμικό iOS ή Android) ή συνδέεστε μέσω web browser στη Web Εφαρμογή. 

 2. Έπειτα, εντοπίζετε το Σημείο Επαναφόρτισης που σας εξυπηρετεί και πληροφορείστε από τον Τιμοκατάλογο τις χρεώσεις, με τις οποίες θα επιβαρυνθείτε κατά την πραγματοποίηση μιας Συνεδρίας Επαναφόρτισης στο εν λόγω Σημείο Επαναφόρτισης.  

 3. Μεταβαίνετε στο Σημείο Επαναφόρτισης που έχετε επιλέξει και είτε  σαρώνοντας το QR code είτε χρησιμοποιώντας την επιλογή «Charge as Guest» της jCharge, εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας και κατόπιν πραγματοποιείτε τη Συνεδρία Επαναφόρτισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα Α’ των Όρων.  

Η χρέωση της κάρτας σας θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της Συνεδρίας Επαναφόρτισης, οπότε θα λάβετε το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό.  

Α4. Τα Στοιχεία Σας και οι Επισκέψεις Σας στον Ιστότοπο, τη Mobile και τη Web Εφαρμογή.
Οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε μέσω του Ιστοτόπου, της Mobile και της Web Εφαρμογής υπόκεινται σε επεξεργασία, βάσει της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Joule. Η χρήση καθ’ οιονδήποτε τρόπο της υπηρεσίας jCharge, προϋποθέτει ότι αποδέχεστε την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων από τη Joule και ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που υποβάλλετε είναι αληθή και ακριβή.
Α5. Η Χρήση του Ιστοτόπου, της Mobile/Web Εφαρμογής και της υπηρεσίας jCharge της Joule.

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, ή/και τη Mobile/Web Εφαρμογή, ή/και την υπηρεσία jCharge, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αναλαμβάνετε την υποχρέωση:  

 1. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες δηλώσεις.  
 2. Να παρέχετε στη Joule αληθή και ακριβή στοιχεία και να τα επικαιροποιείτε αμελλητί, οποτεδήποτε υφίσταται οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενό τους.  
 3. Να μην επεξεργάζεσθε, αποθηκεύετε παράνομα ή εκμεταλλεύεστε, με οποιονδήποτε τρόπο, τη Mobile Εφαρμογή, τη Web Εφαρμογή ή την υπηρεσία jCharge. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, ηαντίστροφη μηχανική, άλλως αναπαραγωγή δια αναστροφής (reverse  engineering), αποσυναρμολόγηση (disassemble), μετάφραση (compile) ή από-μετάφραση (decompile), προσαρμογή, διαρρύθμιση, δημιουργία παράγωγων έργων ή/και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του Λογισμικού ή/και της Mobile ή/και της Web Εφαρμογής, εκτός αν άλλως ορίζεται υπό την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν επιτρέπεται η χρήση της Mobile και της Web Εφαρμογής, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,  συμπεριλαμβανομένης  της  Νομοθεσίας  περί  Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων, όπως επίσης και ενέργειες framing ή/και mirroring της Mobile και της Web Εφαρμογής ή του Λογισμικού ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού. Επίσης, απαγορεύεται η ανάρτηση ή/και κοινοποίηση της Mobile και της Web Εφαρμογής ή/και του Λογισμικού σε ένα διακομιστή, προσβάσιμο μέσω δημοσίου δικτύου, όπως ενδεικτικά, το διαδίκτυο, κατά τρόπο που να επιτρέπει την αντιγραφή της Mobile και της Web Εφαρμογής ή/και του Λογισμικού, από οποιοδήποτε τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο από τη Joule μέρος. Περαιτέρω, απαγορεύεται η απενεργοποίηση ή η παράκαμψη οποιουδήποτε μηχανισμού προστασίας που σχετίζεται με την Mobile και τη Web Εφαρμογή, η παραχώρηση, μεταβίβαση, διανομή, δανεισμός, χρησιμοποίηση, εκμίσθωση, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση στο κοινό της Mobile και της Web Εφαρμογής, ή/και του Λογισμικού ή οποιουδήποτε  μέρους αυτών, σε οποιοδήποτε τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο από τη Joule μέρος, η αφαίρεση τυχόν ενημερώσεων ή/και δηλώσεων περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Joule που εμφανίζονται στην Mobile και τη Web Εφαρμογή ή/και στο Λογισμικό.  
 4. Να ενημερώνετε τη Joule, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε ανεπίτρεπτη χρήση, παράνομη αποθήκευση, επεξεργασία ή εκμετάλλευση της Mobile ή της Web Εφαρμογής ή/και της υπηρεσίας jCharge.  
 5. Να συμμορφώνεστε απαρέγκλιτα με τον Κανονισμό Ασφαλείας και να εξασφαλίζετε ότι οι συσκευές που χρησιμοποιείτε (συμπεριλαμβανομένου του Ηλεκτροκίνητου Οχήματός σας), φέρουν όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές για τη χρήση της υπηρεσίας jCharge και την πραγματοποίηση εκάστης Συνεδρίας Επαναφόρτισης. Να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία και να ενημερώνετε αμελλητί τη Joule, σε περίπτωση που εντοπίσετε οποιοδήποτε ελάττωμα ή σφάλμα κατά τη χρήση του Σημείου Επαναφόρτισης.  
 6. Με την αποδοχή των Όρων, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.  
B. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ JCHARGE

Άρθρο 1. Αντικείμενο – Φύση της Σύμβασης Χρήσης JCharge.  

Με τη Σύμβαση Χρήσης jCharge και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στους παρόντες Όρους, η Joule:  

 • σας παραχωρεί την άδεια χρήσης της Mobile και της Web Εφαρμογής, η οποία περιορίζεται στην Ελληνική Επικράτεια, είναι μη αποκλειστική, προσωποπαγής, μη μεταβιβάσιμη, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω υπό – παραχώρησης και υπόκειται στους περιορισμούς της ενότητας Α4 των Όρων και  
 • σας παρέχει τη δυνατότητα χρήσης εκάστου Σημείου Επαναφόρτισης του Δικτύου προκειμένου να πραγματοποιείτε Συνεδρίες Επαναφόρτισης του Ηλεκτροκίνητου Οχήματός σας, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον Κανονισμό Ασφαλείας.  

Άρθρο 2. Διάρκεια της Σύμβασης Χρήσης JCharge.  

 1. Για εσάς που έχετε δημιουργήσει έναν Λογαριασμό, η Σύμβαση Χρήσης jCharge έχει αόριστη διάρκεια και άρχεται από την ημερομηνία που λάβατε το επιβεβαιωτικό e-mail από τη Joule ότι δημιουργήθηκε ο Λογαριασμός σας και έχετε καταστεί εγγεγραμμένος χρήστης.  
 2. Για εσάς που δεν έχετε δημιουργήσει έναν Λογαριασμό, η Σύμβαση Χρήσης jCharge συνάπτεται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη Web ή τη Mobile Εφαρμογή στο πλαίσιο μίας Συνεδρίας Επαναφόρτισης. Ειδικότερα, η διάρκεια της Σύμβασης Χρήσης jCharge αρχίζει από την εισαγωγή του σειριακού αριθμού του Σημείου Επαναφόρτισης και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας στην πλατφόρμα της Mobile ή της Web Εφαρμογής και λήγει μετά τη λήξη ή τη διακοπή της Συνεδρίας Επαναφόρτισης και συγκεκριμένα με τη χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας και την έκδοση του αντίστοιχου νόμιμου αποδεικτικού εξόφλησης.  

Άρθρο 3. Καταγγελία.  

 1. Εάν έχετε δημιουργήσει ένα Λογαριασμό, μπορείτε να καταγγείλετε οποτεδήποτε και αναίτια τη Σύμβαση Χρήσης jCharge, με κάθε πρόσφορο έγγραφο μέσο. Μόλις η Joule ενημερωθεί για την καταγγελία σας:  
 2. ο Λογαριασμός σας θα διαγράφεται,  
 3. η πρόσβασή σας σε όλα τα Σημεία και τους Σταθμούς Επαναφόρτισης του Δικτύου θα παύει εφεξής,  
 4. οποιαδήποτε  τυχόν οφειλή  σας  που απορρέει  από το  Λογαριασμό  θα καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή και  
 5. το τυχόν υφιστάμενο χρηματικό υπόλοιπο που θα βρίσκεται στο Λογαριασμό σας θα επιστρέφεται στην κάρτα που έχετε καταχωρήσει κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού. Σε περίπτωση που η κάρτα σας έχει λήξει, καταστραφεί ή απωλεσθεί, θα πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως τη Joule για τη λήξη, καταστροφή ή απώλειά της και να υποδείξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό, ώστε να καταστεί δυνατή η επιστροφή του ως άνω χρηματικού  υπολοίπου,  άλλως  η  Joule  δε  φέρει  οποιαδήποτε  ευθύνη  για οποιαδήποτε ζημία υποστείτε εξαιτίας της εν λόγω παράλειψής σας. Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο, η επιστροφή του ως άνω υπολοίπου θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός.  
 6. Εάν δεν έχετε δημιουργήσει Λογαριασμό, η Σύμβαση Χρήσης jCharge έχει περιορισμένη διάρκεια και άρα λύνεται αυτόματα, με τη διακοπή ή τη λήξη της εκάστοτε Συνεδρίας Επαναφόρτισης.  

Άρθρο 4. Τιμολόγηση.  

Η χρήση της Mobile και της Web Εφαρμογής είναι δωρεάν. Ως εκ τούτου, χρεώνεστε μόνο εφόσον ξεκινήσετε μία Συνεδρία Επαναφόρτισης, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στον Τιμοκατάλογο.  

Άρθρο 5. Διακοπή της υπηρεσίας JCharge.  

 1. Η Joule δικαιούται να διακόψει προσωρινά την πρόσβασή σας στην υπηρεσία jCharge, για λόγους συντήρησης ή/και ενημέρωσης της Mobile ή/και τη Web Εφαρμογής. Περαιτέρω, η Joule δικαιούται να διακόψει αμέσως τη χρήση της Mobile ή/και της Web Εφαρμογής, για λόγους συμμόρφωσης με οποιαδήποτε δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτηθεί από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, ή εάν η Mobile ή/και η Web Εφαρμογή χρησιμοποιείται παράνομα ή σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους.  
 2. Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία Φόρτισης μπορεί να διακοπεί εκ μέρους του Διαχειριστή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και προσήκουσα λειτουργία και διαχείριση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.  
 3. Εάν συντρέξει μία εκ των προαναφερόμενων περιπτώσεων, τότε η Joule θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σας ενημερώσει εκ των προτέρων. Ωστόσο, εάν η πρόσβασή σας στην υπηρεσία jCharge διακοπεί εξαιτίας υπαίτιας πράξης ή παράλειψής σας, τότε δε θα αποδεσμεύεσθε από τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τους Όρους.  
 4. Ωστόσο, η Joule δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν δεν είναι εφικτή η πρόσβασή σας στην Εφαρμογή για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά: προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων, λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο τηλεφωνικό δίκτυο ή διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες ή λόγω κακής χρήσης της Mobile ή/και της Web Εφαρμογής κατά παράβαση των Όρων).  

Άρθρο 6. Ευθύνη.  

 1. Δε θα πρέπει να ξεχνάτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος: (α) για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείτε μέσω της υπηρεσίας jCharge (είτε έχετε Λογαριασμό, είτε όχι) και (β) για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε Σημείο ή Σταθμό Επαναφόρτισης ή/και στη Joule, προερχόμενη από υπαίτια πράξη ή παράλειψή σας.  
 2. Η Joule καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου, της Mobile και της Web Εφαρμογής να διέπονται από ακρίβεια, εγκυρότητα, σαφήνεια και ορθότητα, προκειμένου να σχηματίζετε την πληρέστερη, κατά το δυνατόν, εικόνα για την υπηρεσία jCharge. Αποκλειστικά σε εσάς εναπόκειται η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων ως άνω πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές, γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη και η Joule δεν υποχρεούται να καλύψει ή να επανορθώσει τις ζημίες από τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου, της Mobile και της Web Εφαρμογής.  
 3. Η Joule δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή καθυστέρηση υποστείτε, απορρέουσα από τη μη συμμόρφωσή σας με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τους παρόντες Όρους, τον Κανονισμό Ασφαλείας και ιδίως με τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την ορθή και προσήκουσα χρήση της υπηρεσίας jCharge και την πραγματοποίηση των Συνεδριών Επαναφόρτισης. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, η ευθύνη της Joule που απορρέει από τη Σύμβαση Χρήσης jCharge περιορίζεται στο χρηματικό ποσό που θα έχετε καταβάλει για τις Συνεδρίες Επαναφόρτισης που πραγματοποιήσατε στη διάρκεια δύο ημερολογιακών μηνών πριν την επέλευση οποιασδήποτε ζημίας σας, προερχόμενης από τη χρήση της υπηρεσίας jCharge και καλύπτει μόνο θετικές ζημίες και όχι αποθετικές  ζημίες ή/και διαφυγόντα κέρδη.  Σε κάθε περίπτωση, ρητά διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία είναι κύρια της Mobile και της Web Εφαρμογής. Συνακόλουθα, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για την απρόσκοπτη χρήση του Ιστοτόπου, της Mobile και της Web Εφαρμογής εκ μέρους σας.   

Άρθρο 7. Δικαίωμα Υπαναχώρησης.  

 1. Αν συναλλάσσεστε στη Σύμβαση Χρήσης jCharge ως καταναλωτής, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από αυτήν, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη δημιουργία του Λογαριασμού Σας. Το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να ασκηθεί υποχρεωτικά εντός της ως άνω προθεσμίας με κάθε πρόσφορο έγγραφο μέσο. Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, μπορείτε να λάβετε από το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Joule, τηλεφωνώντας στο 2108063371 ή στέλνοντας email στο info@joule.gr 
 2. Ωστόσο, ρητά διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ασκήσετε εμπρόθεσμα το δικαίωμα υπαναχώρησης, αλλά στο μεταξύ έχετε προβεί σε τουλάχιστον μία Συνεδρία Επαναφόρτισης, από το Λογαριασμό σας θα αφαιρείται υποχρεωτικά το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο αντίτιμο της εν λόγω Συνεδρίας Επαναφόρτισης. Συνακόλουθα, το ποσό αυτό δε θα σας επιστρέφεται.  

Άρθρο 8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.  

 1. Η Joule αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του jCharge.  
 2. Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας είναι διαθέσιμες στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Notice), στο πεδίο του ιστοτόπου της Joule: https://jcharge.joule.gr/privacy-notice/ 

Άρθρο 9. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία.  

Όλα τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας  που  σχετίζονται  με  το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, της υπηρεσίας jCharge, της Mobile και της Web Εφαρμογής, ανήκουν στη Joule ή σε αυτούς που της παρέχουν την άδεια χρήσης τους. Η χρήση της ύλης αυτής είναι επιτρεπτή από εσάς μόνο στην έκταση που ρητώς εγκρίνεται από τη Joule ή τους αδειούχους χρήσης της.  

Άρθρο 10. Ιοί, Πειρατεία και λοιπά Ηλεκτρονικά Εγκλήματα.  

 1. Απαγορεύεται να προβαίνετε σε μη προσήκουσα χρήση του Ιστοτόπου και της Mobile ή της Web Εφαρμογής, μεταδίδοντας εν γνώσει σας ιούς, “δούρειους ίππους” (trojan horses), “σκουλήκια υπολογιστών” (worms) και άλλα κακόβουλα λογισμικά ή άλλα υλικά που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο, στη Mobile ή στη Web Εφαρμογή και στο διακομιστή αυτών, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με τον Ιστότοπο ή με τη Mobile ή τη Web Εφαρμογή. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στον Ιστότοπο, ή στη Mobile ή στη Web Εφαρμογή μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack), ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack).  
 2. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής, μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές, με τις οποίες η Joule θα συνεργαστεί προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ηλεκτρονικού παραβάτη. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, καθώς επίσης και τη Mobile ή τη Web Εφαρμογή.  
 3. Η Joule δε φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό, το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή σας, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης του Ιστοτόπου, της Mobile ή της Web Εφαρμογής ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει ο Ιστότοπος ή η Mobile ή η Web Εφαρμογή.  

Άρθρο 11. Σύνδεσμοι στον Ιστότοπο.  

Ο Ιστότοπος, καθώς και η Mobile ή η Web Εφαρμογή μπορεί να περιέχουν συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες και πηγές που παρέχονται από τρίτους. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά προς ενημερωτικό σκοπό, ενώ το περιεχόμενο των ως άνω ιστοσελίδων ή πηγών δε βρίσκεται σε καμία περίπτωση υπό τον έλεγχο της Joule. Κατά συνέπεια, εκείνη δε φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των συνδέσμων αυτών.  

Άρθρο 12. Ειδοποιήσεις.  

 1. Η επικοινωνία μεταξύ των Μερών στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της εκτέλεσης της Σύμβασης Χρήσης jCharge, θα πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο. Η Joule δύναται να επικοινωνεί μαζί σας στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της παροχής της υπηρεσίας jCharge μέσω e-mail, τηλεφωνικά, με ταχυδρομική επιστολή, ή μέσω του Ιστοτόπου.  
 2. Εκάστη ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί, αμέσως μόλις αναρτηθεί στον Ιστότοπο ή είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την αποστολή ενός e-mail ή τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αποστολής οποιασδήποτε επιστολής.   

Άρθρο 13. Μεταβίβαση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων.   

Απαγορεύεται να μεταβιβάσετε, εν όλω ή εν μέρει, οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωσή σας που απορρέει από τη Σύμβαση Χρήσης jCharge, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Joule. Ωστόσο, η Joule διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάζει οποτεδήποτε, εν όλω ή εν μέρει, κάθε δικαίωμα ή υποχρέωσή της που απορρέει από τη Σύμβαση Χρήσης jCharge.   

Άρθρο 14. Ανωτέρα Βία.  

Ως «γεγονός ανωτέρας βίας» θεωρείται κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση και τη σφαίρα επιρροής της Joule, μη δυνάμενο να προληφθεί με μέτρα επιμέλειας και σύνεσης, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), ο σεισμός, η πυρκαγιά, η πλημμύρα, ο πόλεμος, η επιδημία, η απεργία κ.λπ. Η Joule δε θα ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη Σύμβαση Χρήσης jCharge για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το Γεγονός Ανωτέρας Βίας.   

Άρθρο 15. Λοιποί Όροι.   

 1. Εάν η Joule δεν ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά της που απορρέει από τους Όρους, αυτό δε συνιστά παραίτησή της από αυτό. Αντίστοιχα, η παραίτηση της Joule από κάποια μεμονωμένη αξίωση, δε συνιστά παραίτηση από τυχόν παρόμοια αξίωσή της στο μέλλον.   
 2. Καμία παραίτηση από τα δικαιώματα της Joule που απορρέουν από τους Όρους δε θα θεωρείται έγκυρη, παρά μόνο εάν πραγματοποιείται ρητά και εγγράφως.   
 3. Τυχόν ακυρότητα οιουδήποτε εκ των Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα του συνόλου αυτών, η δε Σύμβαση Χρήσης jCharge θα εξακολουθεί να δεσμεύει τα Μέρη κατά το έγκυρο τμήμα της.   
 4. Οι παρόντες Όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία των Μερών, αναφορικά με τη Σύμβαση Χρήσης jCharge και αντικαθιστούν κάθε αντίστοιχη προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό μεταξύ τους.   
 5. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι για τη σύναψη της Σύμβασης Χρήσης jCharge, ουδέν εξ αυτών βασίστηκε σε οποιαδήποτε δήλωση, δέσμευση ή υπόσχεση του ετέρου Μέρους.   
 6. Η Joule διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων ανά πάσα στιγμή.  
 7. Οι Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από αυτούς, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ι. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!  

Ο παρών Κανονισμός Ασφαλείας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι οδηγίες χρήσης των φορτιστών των Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, στοχεύει στην ορθή και ασφαλή χρήση των Σημείων Επαναφόρτισης. Είναι πολύ σημαντικό να τον διαβάσετε και να τον κατανοήσετε, προτού  χρησιμοποιήσετε  οποιονδήποτε  φορτιστή.  Επιπρόσθετα,  τονίζεται  ότι  τα χαρακτηριστικά εκάστου φορτιστή ενδέχεται να διαφέρουν σε έκαστο Σημείο Επαναφόρτισης. Συνεπώς, πάντοτε πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης του φορτιστή που είναι αναρτημένες στο Σημείο Επαναφόρτισης που βρίσκεστε, οι οποίες είναι πάντα διαθέσιμες και στον Ιστότοπο. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μην επιχειρήσετε την έναρξη οποιασδήποτε Συνεδρίας Επαναφόρτισης και επικοινωνήστε απευθείας μαζί με τη Joule, στον αριθμό 2108063371 ή στέλνοντας email στο info@joule.gr. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση μη τήρησης του παρόντος Κανονισμού Ασφαλείας, ενδέχεται να προκληθούν θάνατος, τραυματισμοί και  βλάβες.  Συνεπώς,  η Joule δε φέρει καμία ευθύνη, οποιασδήποτε φύσεως.  

  

ΙΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.  

Α. Έναρξη Συνεδρίας Επαναφόρτισης.  

Όταν εισέρχεσθε σε ένα Σημείο Επαναφόρτισης, για την έναρξη της Συνεδρίας Επαναφόρτισης, θα πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο φόρτισης του Ηλεκτροκίνητου Οχήματός σας στην υποδοχή φόρτισης του φορτιστή. Κατόπιν, η επαναφόρτιση εκκινείται μέσω της Mobile ή Web Εφαρμογής.  

Εάν παρατηρηθεί διακοπή κατά τη διαδικασία σύνδεσης ή φόρτισης, ο φορτιστής θα επιχειρήσει να επανεκκινήσει τη διαδικασία φόρτισης αυτόματα, με ανώτατο όριο τις πέντε (5) φορές. Αν η διαδικασία φόρτισης δεν μπορεί να εκκινηθεί μετά το ανώτατο όριο των πέντε (5) προσπαθειών, ο φορτιστής μεταβαίνει σε κατάσταση σφάλματος. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αναιρεθεί με κανονικό τερματισμό της Συνεδρίας Επαναφόρτισης και ενδεχόμενη επανεκκίνηση του φορτιστή. Σε περίπτωση που το σφάλμα εμφανίζεται επανειλημμένα, επικοινωνήστε άμεσα με τη Joule, στον αριθμό 2108063371 ή στέλνοντας email στο info@joule.gr 

Β. Τερματισμός Συνεδρίας Επαναφόρτισης.  

Εφόσον επιθυμείτε να τερματίσετε τη Συνεδρία Επαναφόρτισης, τότε:  

 1. Τερματίζετε τη διαδικασία φόρτισης στο Ηλεκτροκίνητο Όχημά σας και κατόπιν  
 1. Αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης από το φορτιστή. Η Συνεδρία Επαναφόρτισης έχει τερματιστεί.  

  

ΙΙΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.  

 1. Ο φορτιστής που είναι τοποθετημένος σε έκαστο Σημείο Επαναφόρτισης προορίζεται για τη φόρτιση αποκλειστικά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η σύνδεση συσκευών οποιασδήποτε άλλης φύσεως (π.χ. ηλεκτρικά εργαλεία).  
 2. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε το φορτιστή Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, εάν δεν είσθε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών. Επίσης, απαγορεύεται η παραμονή ανηλίκων σε όλα τα Σημεία Επαναφόρτισης, εφόσον δεν επιβλέπονται διαρκώς από τον κηδεμόνα τους.  
 3. Όταν βρίσκεστε σε ένα Σημείο Επαναφόρτισης, απαγορεύεται να προβαίνετε σε οποιαδήποτε άλλη εργασία, πέραν της επαναφόρτισης του Ηλεκτροκίνητου Οχήματός σας. Μετά τον τερματισμό μιας Συνεδρίας Επαναφόρτισης, απομακρυνθείτε από το Σημείο Επαναφόρτισης και μην παραμένετε αναιτιολόγητα στο χώρο, ώστε έτερος χρήστης να δύναται να χρησιμοποιήσει το Σημείο Επαναφόρτισης για τη φόρτιση του Ηλεκτροκίνητου Οχήματός του.  
 4. Μην επιχειρείτε να ξεκινήσετε τη Συνεδρία Επαναφόρτισης με βρεγμένα χέρια.  
 5. Βεβαιωθείτε πως μεταξύ του καλωδίου που συνδέει το Ηλεκτροκίνητο Όχημα με το φορτιστή δεν παρεμβαίνει κάποιο άλλο φορτίο.  
 6. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο του κατασκευαστή του Ηλεκτροκίνητου Οχήματος και βεβαιωθείτε ότι διαθέτει πιστοποίηση CE.  
 7. Μην εκκινείτε τον κινητήρα όταν το Ηλεκτροκίνητο Όχημα είναι συνδεδεμένο με το φορτιστή.  
 8. Μην επιχειρήσετε να κινήσετε το Ηλεκτροκίνητο Όχημά σας, εάν πρώτα δεν έχετε αφαιρέσει το καλώδιο φόρτισης.  
 9. Βεβαιωθείτε  πως  το  καλώδιο  φόρτισης  δεν  είναι  πολύ  τεντωμένο  όταν  είναι συνδεδεμένο με το φορτιστή και το Ηλεκτροκίνητο Όχημα.  
 10. Μην τοποθετείτε τα δάχτυλα σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στην εσοχή του φορτιστή.  
 11. Μη χρησιμοποιείτε αντικείμενα/εργαλεία για να αφαιρέσετε το καλώδιο φόρτισης.  
 12. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε φθορά του φορτιστή μην επιχειρήσετε να προβείτε σε επαναφόρτιση του Ηλεκτροκίνητου Οχήματός σας και επικοινωνήστε άμεσα με την εξυπηρέτηση πελατών της Joule, στο τηλέφωνο 2108063371 ή στέλνοντας email στο info@joule.gr 
 13. Έκαστο Σημείο Επαναφόρτισης δε διαθέτει αυτόνομο διακόπτη ρεύματος. Το ρόλο της εγκατάστασης διακοπής ρεύματος την επιτελεί ο διακόπτης γραμμής του καλωδίου τροφοδοσίας.  
 14. Η λειτουργία του εκάστου Σημείου Επαναφόρτισης και του τοποθετημένου σε αυτό φορτιστή,  επιτρέπεται  μόνο  εφόσον  βρίσκεται  σε  άψογη  κατάσταση.  Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε φθορά ή ζημία, μην επιχειρήσετε την έναρξη μιας Συνεδρίας Επαναφόρτισης. Για την ασφάλειά σας, απομακρυνθείτε από το Σημείο Επαναφόρτισης και καλέστε άμεσα τη Joule στο τηλέφωνο 2108063371 ή στέλνοντας email στο info@joule.gr 
 15. Η επισκευή του Σημείου Επαναφόρτισης και του εγκατεστημένου σε αυτό φορτιστή απαγορεύεται. Επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο και ειδικά καταρτισμένο συνεργάτη της Joule.  
 16. Δεν επιτρέπονται αυθαίρετες μετατροπές και τροποποιήσεις στο Σημείο Επαναφόρτισης και στο φορτιστή που είναι εγκατεστημένος εκεί.  
 17. Δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται σημάνσεις (π.χ. σύμβολα ασφαλείας, προειδοποιητικές οδηγίες, πινακίδες χαρακτηριστικών κλπ) από το Σημείο Επαναφόρτισης και το φορτιστή που είναι εγκατεστημένος εκεί.  
 18. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ελαττωματικά, φθαρμένα ή βρώμικα βύσματα φόρτισης.  
 19. Στο καλώδιο φόρτισης δεν πρέπει να συνδέεται κανένα καλώδιο επέκτασης, για τη δική σας ασφάλεια.  
 20. Πριν από τη φόρτιση του Ηλεκτροκίνητου Οχήματός σας στο Σημείο Επαναφόρτισης, διαβάστε τις υποδείξεις και τις οδηγίες του Ηλεκτροκίνητου Οχήματός σας, όπως επίσης και τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στο Σημείο Επαναφόρτισης (οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, βρίσκονται αναρτημένες και στον Ιστότοπο).  
 21. Αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης από το στερεωτικό του βύσματος τραβώντας αποκλειστικά από το βύσμα και όχι από το καλώδιο.  
 22. Το καλώδιο φόρτισης δεν θα πρέπει να φέρει μηχανικές βλάβες (να είναι λυγισμένο, φθαρμένο, μαγκωμένο ή να φέρει αντικείμενα επάνω) και η επιφάνεια επαφής δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας, ακαθαρσίες ή νερό.  
 23. Μην καθαρίζετε το φορτιστή ή/και το Σημείο Επαναφόρτισης και μη χρησιμοποιείτε στο χώρο δυνατά διαλυτικά, καθαριστικά ή οποιαδήποτε άλλης φύσεως εύφλεκτα υλικά, ψεκαζόμενο νερό (λάστιχο κήπου, πιεστικό νερού κ.λπ.) ή νερό με πολύ μεγάλη πίεση.